Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Lewis: Myriam Lewis handelend onder de naam Studio Myrez ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61.209.155.

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Lewis een Overeenkomst sluit.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Lewis waarbij Lewis zich jegens de Klant verplicht tot het verrichten van interieur-, schilder-, decoratie- en/of restauratiewerkzaamheden.

Werk: de te verrichten interieur-, schilder-, decoratie- en/of restauratiewerkzaamheden zoals omschreven in de Overeenkomst.

Derde partij: een derde partij handelend in de uitoefening van diens beroep of bedrijf die in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst werkzaamheden verricht in opdracht van Lewis.

 1. In dit artikel gedefinieerde woorden zullen met een hoofdletter worden aangegeven.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Lewis gesloten Overeenkomsten, alsmede op alle offertes van Lewis en alle behandelingsvoorstellen en andere door Lewis opgestelde en aan de Klant ter beschikking gestelde documenten in het kader van een (mogelijke) Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op uit de Overeenkomst voortvloeiende aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt door de Lewis uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle door Lewis gedane offertes zijn vrijblijvend. Een Overeenkomst komt tot stand door acceptatie van een offerte door de Klant en door aanvaarding daarvan door Lewis. Aanvaarding door Lewis is vormvrij en mag onder andere blijken uit het feit dat Lewis is aangevangen met de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Elke Overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van de Klant genoegzaam is gebleken en/of is gewaarborgd. Desverlangd dient de Klant aan Lewis genoegzame zekerheid te verschaffen.
 3. Indien een Overeenkomst wordt gesloten door twee of meer Klanten zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Lewis tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.
 4. Behandelingsrapporten en voorstellen, tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die door Lewis aan de Klant ter beschikking zijn gesteld blijven eigendom van Lewis. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen Overeenkomst tot stand komt, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Lewis gedaan verzoek op kosten van de Klant aan haar te worden teruggezonden.

 

Artikel 4 Algemene verplichtingen van de Klant 

 1. De Klant garandeert Lewis dat de door de Klant ter beschikking te stellen gegevens, materialen, constructies en voorzieningen tijdig en op passende wijze aan Lewis ter beschikking worden gesteld en wel zodanig dat Lewis haar werkzaamheden op de meest efficiënte wijze kan uitvoeren Bij gebreke hiervan is de Klant gehouden de hierdoor veroorzaakte extra kosten aan Lewis te vergoeden.
 2. De Klant draagt er voor zorg dat Lewis tijdig kan beschikken over:
 3. de voor de uitvoering van het Werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig in overleg met Lewis;
 4. het gebouw of het terrein waarin of waarop het Werk moet worden uitgevoerd;
 5. voldoende ventilatie en deugdelijke gelegenheid in de directe nabijheid van de werkplek voor aanvoer, opslag en/of afvoer van hulpmiddelen;
 6. aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming en water;
 7. een werkplek die voldoet aan toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden.
 8. De benodigde elektriciteit, verwarming en water zijn voor rekening van de Klant.
 9. De Klant garandeert dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het Werk van Lewis behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het Werk van Lewis daardoor geen vertraging oploopt of anderszins hinder ondervindt.
 10. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Lewis is het de Klant niet toegestaan om voor de dag waarop het Werk als opgeleverd geldt, zijn rechten en plichten uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Lewis verricht het overeengekomen Werk naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met inachtneming van de toepasselijke wet-, gedrags- en beroepsregels.
 2. Ingeval Lewis restauratiewerkzaamheden verricht met betrekking tot cultureel erfgoed, zal zij deze werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig de Ethische code van de beroepsgroep van restaurateurs, vastgesteld door beroepsorganisatie E.C.C.O., aan welke code zij zich gebonden acht. Bedoelde Ethische code is te vinden op de website van A.R.A. Nederland.
 3. Indien geen specifieke normen of voorschriften gelden of zijn overeengekomen, levert Lewis overeenkomstig hetgeen Lewis redelijkerwijs mocht veronderstellen.
 4. Lewis bepaalt de wijze waarop het Werk wordt uitgevoerd. Lewis is voorts te allen tijde gerechtigd de uitvoering van werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan Derde partijen.
 5. Door Lewis opgegeven termijnen hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Lewis is ook bij een overeengekomen uiterste termijn pas in verzuim nadat de Klant hem eerst schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar de mogelijkheid heeft gegund om alsnog binnen een redelijke termijn te voldoen aan haar verbintenissen uit Overeenkomst. Lewis komt niet in verzuim te verkeren indien en voor zover sprake is van overmacht, mede in de zin van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien en voor zover ten aanzien van de oplevering van een Werk in afwijking van lid 4 van dit artikel een fatale termijn is overeengekomen of een overeengekomen termijn fataal is geworden, terwijl Lewis deze termijn overschrijdt, is Lewis een gefixeerde schadevergoeding aan de Klant verschuldigd van € 10 per werkdag tot de dag waarop het Werk alsnog aan de Klant wordt opgeleverd. Overschrijding van overeengekomen termijnen door welke oorzaak ook ontstaan, geeft nimmer recht op aanvullende schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid danwel in het geval schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Indien de aanvang of de voortgang van een Werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de Klant verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Lewis voortvloeiende schade en kosten door de Klant te worden vergoed.

 

Artikel 6 Overmacht

 1. Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van Lewis welke van dien aard zijn dat naleving of verdere naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet van haar kan worden verlangd, waaronder onder meer (doch niet uitsluitend) begrepen op het Werk van invloed hebbende weersomstandigheden, stagnatie van toelevering, onbegaanbaarheid van wegen of werkplek, grondstoffengebrek en de prijsstijgingen als gevolg daarvan, arbeidsongeschiktheid van Lewis of een door haar ingeschakelde Derde partij, gelden als overmacht en geven Lewis het recht de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 2. In geval van tijdelijke overmacht heeft Lewis het recht naar keuze de levering gedurende die tijd op te schorten of de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, alles eveneens zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 3. Lewis heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het Werk zal worden opgeleverd indien door overmacht of door voor rekening van de Klant komende omstandigheden, niet van Lewis kan worden gevergd dat het Werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendom

 1. Tenzij anders is overeengekomen behoudt Lewis de auteursrechten, octrooirechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar gedane offertes, verstrekte behandelingsvoorstellen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen enz.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Lewis ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging daarvan kosten in rekening zijn gebracht.

 

Artikel 8 Vergoedingen en kosten

 1. De door de Klant aan Lewis verschuldigde vergoeding kan bestaan uit een vooraf overeengekomen vaste vergoeding, een vergoeding op basis van bestede tijd en gemaakte kosten of een anderszins schriftelijk overeengekomen vergoeding.
 2. Alle door Lewis opgegeven prijzen en bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 3. Verschuldigdheid van de vergoeding is niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Een door Lewis aan de Klant verstrekte kostenbegroting met betrekking tot de verschuldigde vergoeding is indicatief tenzij een vaste vergoeding is overeengekomen. Lewis zal de Klant tijdig informeren over enige voorziene wezenlijke overschrijding van een verstrekte indicatie.
 5. De administratie van Lewis geldt als basis voor de berekening van de door de Klant verschuldigde vergoeding, behoudens bewijs van onjuistheid van de administratie.
 6. Indien de vergoeding bestaat uit bestede tijd en gemaakte kosten, zal de bestede tijd van door Lewis ingeschakelde Derde partijen aan Klant in rekening gebracht als door Lewis bestede tijd.
 7. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat het Werk geheel is uitgevoerd, honoraria, kosten, belastingen, heffingen of prijzen een wijziging ondergaan, is Lewis gerechtigd de overeengekomen vergoeding dienovereenkomstig aan te passen.
 8. Voorzover voor het Werk een vaste prijs is afgesproken en de uitvoering leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen, zal Lewis de Klant tijdig informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties. Indien de financiële consequenties een substantiële overschrijding van de vaste prijs meebrengen heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden, mits de Klant zulks binnen 14 dagen na bovenbedoelde schriftelijk kennisgeving kenbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 9 Facturering/betaling

 1. Vergoedingen zullen in beginsel per week achteraf, danwel bij het vervullen van de overeenkomst (dit ter keuze van Lewis) door middel van een aan de Klant te richten (tussentijdse) factuur in rekening worden gebracht.
 2. Lewis is gerechtigd de Klant om een voorschot te vragen.
 3. Betaling door de Klant van een aan Lewis verschuldigde vergoeding dient, zonder dat de Klant recht heeft op enige opschorting, aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Lewis.
 4. Indien de Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is de Klant van rechtswege in verzuim.
 5. Reclames over en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn voorgelegd aan Lewis. Ingediende reclames of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Indien de Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is de Klant gehouden tot een forfaitaire vergoeding van buitengerechtelijke (incasso)kosten overeenkomstig de staffel zoals opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, alsmede vergoeding van alle door Lewis eventueel te maken gerechtelijke kosten. Voor zover de Klant een consument betreft, zal de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten pas zijn verschuldigd nadat de Klant overeenkomstig hetgeen daarover is bepaald in artikel 6:96 BW een additionele termijn van 14 dagen is gegund om alsnog aan diens betalingsverplichtingen jegens Lewis te voldoen.
 7. Betalingen die door de Klant worden verricht, komen in de eerste plaats in mindering op de verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen welke het langst openstaan; ook indien de Klant een ander betalingskenmerk zou opgeven.
 8. Ingeval van niet-tijdige betaling of indien de financiële positie van de Klant naar het oordeel van Lewis daartoe aanleiding geeft, is Lewis gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van Lewis kan leiden. Voorts is al hetgeen de Klant aan Lewis uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 9. Indien Lewis gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de Klant het Lewis toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is Lewis gerechtigd om van de Klant genoegzame zekerheid te verlangen.

 

Artikel 10 Schorsing van het Werk door de Klant

 1. De Klant is bevoegd de uitvoering van het Werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die Lewis ten gevolge van de schorsing moet treffen, en schade die Lewis ten gevolge van de schorsing lijdt, worden aan Lewis vergoed.
 2. Indien gedurende de schorsing schade aan het Werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van Lewis, tenzij deze schade door Lewis was te voorzien maar zij de Klant daarop desalniettemin niet heeft gewezen.
 3. Indien de schorsing van het Werk door de Klant langer dan een maand duurt, is Lewis bevoegd het Werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval heeft Lewis recht op een vergoeding overeenkomstig de vergoedingen zoals deze zijn bepaald in artikel 12 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 11 Opschorting door Lewis

Lewis is gerechtigd om haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten indien de Klant één of meer verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet (behoorlijk) nakomt, ondanks enige nadelige gevolgen daardoor voor de Klant. Lewis is in dat geval niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van haar verplichtingen.

 

Artikel 12 Beëindiging van de overeenkomst

 1. De Klant is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De Klant zal in dat geval de voor het gehele werk geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor Lewis voorvloeien uit de opzegging. Indien de vergoeding wordt bepaald aan de hand van bestede tijd en gemaakte kosten, wordt de door de Klant verschuldigde vergoeding berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Lewis over het gehele werk zou hebben gemaakt. Bedoelde winst zal tenminste 10% van het nog niet uitgevoerde gedeelte van het werk bedragen.
 2. Lewis kan de Overeenkomst opzeggen indien zij daarvoor gewichtige redenen heeft. Van een gewichtige reden in de zin van dit artikel is aan de zijde van Lewis in ieder geval sprake wanneer Lewis op grond van haar beroeps- of gedragsregels of andere redelijke gronden niet bereid is door de Klant gegeven aanwijzingen op te volgen, wanneer de Klant tekortschiet in zijn verplichtingen jegens Lewis tenzij sprake is van overmacht, wanneer de Klant failliet wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien ten laste van de Klant door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd. Lewis is in dat geval gerechtigd de Overeenkomst direct te ontbinden en zonder nadere aankondiging de uitvoering van het Werk in onvoltooide staat te beëindigen.
 3. Indien tot (tussentijdse) beëindiging is overgegaan door Lewis, heeft de Klant recht op medewerking van Lewis bij overdracht van het Werk aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Klant waardoor Lewis zich genoodzaakt ziet tot beëindiging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat de Klant eerst alle aan Lewis verschuldigde vergoedingen aan Lewis heeft voldaan.
 4. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

 

Artikel 13 Oplevering van het Werk

 1. Het Werk geldt als opgeleverd wanneer Lewis heeft medegedeeld dat het Werk gereed is voor oplevering en de Klant het Werk heeft aanvaard. Indien Lewis te kennen heeft gegeven dat het Werk klaar is om opgeleverd te worden en de Klant het Werk niet binnen 5 werkdagen keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt danwel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt de Klant geacht het Werk stilzwijgend te hebben aanvaard.
 2. Bij de oplevering wordt gecontroleerd op gebreken aan het Werk. Er wordt tevens gecontroleerd of er tijdens het verrichten van werkzaamheden schade is ontstaan aan de omgeving van het Werk. Na oplevering is het Werk voor risico van de Klant. Lewis is na oplevering ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de Klant op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 3. Niet-zichtbare gebreken aan het Werk, dient de Klant binnen 5 werkdagen nadat deze zijn ontdekt, of redelijkerwijze hadden behoren te zijn ontdekt, schriftelijk te melden aan Lewis op straffe van verval van alle rechten.
 4. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Lewis de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding of het kosteloos verbeteren van het Werk.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid van de Klant

 1. De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens.
 2. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de toestand die Lewis redelijkerwijs had mogen verwachten, geven Lewis recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten.
 3. Indien hulppersonen of hulpmiddelen, die de Klant ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de Klant.
 4. De Klant is aansprakelijk voor schade aan het Werk en de schade en vertraging die Lewis lijdt als gevolg van door de Klant of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 5. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de Klant, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Lewis die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid van Lewis

 1. Het Werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van Lewis met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het Werk is opgeleverd of als opgeleverd geldt.
 2. Na oplevering is Lewis niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het Werk, behoudens indien het Werk of enig onderdeel daarvan door schuld van Lewis of door haar ingeschakelde Derde partijen een gebrek bevat dat door de Klant redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en de Klant van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling heeft gedaan aan Lewis.
 3. Lewis is jegens de Klant uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de verzekeraar van Lewis voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Lewis uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
 4. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Lewis beperkt tot het bedrag van de voor de uitvoering van de Overeenkomst in rekening gebrachte vergoeding. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikellid meer bedragen dan € 2.000,-, per toerekenbare tekortkoming. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Lewis.
 6. De Klant vrijwaart Lewis voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Klant is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Lewis.

 

Artikel 17 Geschillen

 1. Alle geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost Brabant, met dien verstande dat Lewis gerechtigd is het geschil voor te leggen aan een rechter die zonder dit beding bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.
 2. Op de verhouding tussen de Klant en Lewis is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.